Informácie o záruke

Záruční podmínky:

 

 1. OVERMAX  Polska so sídlom v Poznani, ul.Dziadoszańs kiej10,vámzaručuje správne fungovanie spotrebič abehom jeho záruky.
 1. Záruka je platná po dobu 24 mesiacov od dátumu  predaja výrobku zaznamenaného v záručnom liste apredajnom doklade. V prípade zakúpenia produktu ako právnická osoba (faktúrasDPH) ,je záručná doba12 mesiacov.
 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia kúpnej zmluvy, čo je zapísané v Záručnom liste aj Kúpnej zmluve.
 1. Vady a poškodenia ,ktoré sa vyskytnú  v období záruky, budú bezplatne odstránené servisom OVERMAX.
 1. Poškodený spotrebič prinesie zákazník (reklamujúci )do autorizovaného serwisu výrobcu na vlastné náklady, alebo sa so spotrebičom prihlási v mieste nákupu.
 1. Prípadné chyby alebo poškodenia, ktoré sa vyskytnú v záručnom období, budú počas 14 pracovných dní odstránené,  v ojedinelých  prípadoch sa môže termín  predĺžiť ,nemal by však presiahnuť dobu 30 kalendárnych dní od dátumu odovzdania spotrebiča do servisu.
 1. Zákazník má právo na výmenu spotrebiča za nový, majúci však rovnaké alebo podobne technické parametre, v prípade:
  1. Ak bol spotrebič v záručnom období podrobený  3 rovnakým opravám a zariadenie naďalej vykazuje vady, ktoré znemožňujú jehobežné používanie;
  2. Ak servis uzná, že nie je možné vadu odstrániť.
 1. Servis nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát, alebo poškodenie ďalšich produktovv dôsledku poruchy zariadenia.
 1. Záruka bude uznaná iba vprípade, že s poškodeným spotrebičom bude preukázaný. Záručný list, popis závady, doklad o kúpe obsahujúci dátum predaja.
 1. Záruka sa nevzťahuje na:
  1. Mechanické ,elektrické a tepelné alebo zámerné poškodenie predmetu, a vady vzniknuté týmto postupom.
  2. Stratusignálu počas jazdy, zapríčinené výraznou  vzdialenosťou  od  vysielača alebo zlou inštaláciou.
  3. Poškodenie plomby  predmetu  má za následok stratu záruky.
 1. Riadne vyplnený záručný list by mal obsahovať následné údaje, vpísane do zodpovednej  kolónky:  názov a typ výrobku, výrobné číslo, dátum nákupu, pečiatka predajne a podpis predávajúceho. Nevyplnený alebo nenáležite  vyplnený list je neplatný.
 1. Každý predmet reklamácie je servisom overmax odkontrolovaný, či došlo k správnemu použitiu. Zatúto kontrolu si môže overmax účtovať poplatky.
 1. Záruka sa nevzťahuje na: mechanické, elektrické ,tepelné ,alebo úmyselné poškodenie zariadenia a závady takto vzniknuté. Výpadky pri jazde z dôvodu veľkej vzdialenosti od vysielača alebo nesprávnou inštaláciou antény,a škody na zariadení, ktoré nastali tým, že nebolo zariadenie doručené  servisu v zabezpečenom kontajneri.
 1. Dodanie predmetu v nekompletnom stave  alebo záručneho listu alebo dokladu o kupe je tiež  pokladané za nedodržanie záručných podmienok zo strany kupujúceho,vo výsledku to môže znamenať  odmietnutie opravy predmetu či predĺženie doby opravy.